مستند2 ویدیوها

مستند اعترافات (ناموس تسلیم اعتیاد)

مستندی برگرفته از واقعیت؛ مردی گرفتار در دامن اعتیاد که از فروش زندگی نهایتا به فروش ناموس خود میرسد. مشکلات زندگی با همسری آلوده به اعتیاد را به روایت یک همسر بشنوید.

مستند اعترافات (خیانت همسر به خاطر یک سریال)

مستندی برگرفته از واقعیت؛ اعتراف به خیانت با روایت همسر؛ تاثیر سریال های ماهواره ای به خصوص سریال های ترکیه ای بر طرز تفکر و شیوه زندگی را از زبان یک همسر بشنوید.